الکتریک و الکترونیک

الکتریک و الکترونیک | E&E Aviation

صنعت هواپیمایی هم مثل خودرو سازی قدمت زیادی دارد، به همین خاطر هواپیما را به وسیله ای روزمره برای جابجایی مسافر و کالا تبدیل کرده است .

با تنوع خدمات و تربیت افراد در این صنعت، رشد و توسعه آن هر روز بیشتر می شود و یکی از این رشته ها کاردانی تعمیر و نگهداری هواپیما است.

الکتریک و الکترونیک | E&E Aviation